+38 (0372) 563-980

fax: +38 (0372) 563-970

Ukraine, Chernivtsi,

Ya. Mudroho str., 35

+38 (‎‎095) 27-63-970

From Monday to Friday: 09:00 - 16:45

Saturday - Sunday: ................ Day off

Лого

ChernivtsiKhimichniy Zavod

ТДВ Чернiвецький хiмзавод

Основнi види дiяльностi ТДВ "Чернiвецький хiмзавод":

 • виробництво лакофарбової продукцiї
 • виробництво фiльтрувальних елементiв
 • виробництво продукцiї по догляду за автомобiлями та допомiжних матерiалiв
 • оптова та роздрiбна торгiвля
 • загальне будiвництво будiвель
 • дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту

Пiдприємство унiкальне за своїм виробництвом та асортиментною полiтикою. Тут, крiм пентафталевих, полiуретанових, акрiлових, акрилатних емалей i фарб, лакiв, клейових засобiв для ремонтно-будiвельних робiт, олiф, засобiв для зняття старих лакофарбових поверхонь, засобiв для бiозахисту деревини, виробляють матерiали по догляду за автомобiлями: мастики, шпаклiвки, грунт-шпаклiвки, грунтiвки, розчинники, охолоджуючi рiдини (Тосол), емалi швидковисихаючi для автомобiльного, сiльськогосподарського, залiзничного транспорту.

ТДВ "Чернiвецький хiмзавод виробляє" також:

 • вогнезахиснi пасти для металоконструкцiй i високовольтних кабелiв
 • пасти i мастики для спецтехнiки
 • полiрувальнi пасти для меблiв
 • фiльтрувальнi елементи для фiльтрацiї лакофарбових матерiалiв, нафтопродуктiв та iнших рiдин, крiм рiдин для харчової промисловостi
 • електроiзоляцiйнi пасти для виробництва та ремонту магнiтних котушок, що використовуються в машинобудуваннi та металургiї

На підприємстві сформовано високопрофесiйний колектив, створено сприятливi умови для професiйного вдосконалення, успiшно вирiшуються соцiальнi проблеми. Постiйна спонсорська допомога надається дошкiльним та навчальним установам, лiкарням, герiатричним пансiонатам, ветеранам працi, учасникам та iнвалiдам вiйни. Щороку на цi заходи спрямовується понад 120 тис. грн.
Проводиться цiлеспрямована i вдумлива робота по покращенню умов працi працiвникiв, вдосконаленню їх оплати та пiдвищенню матерiальної зацiкавленостi кожного члена колективу. Значна увага придiляється соцiальнiй сферi: дiє спортивно - оздоровчий комплекс та базі вiдпочинку для працiвникiв заводу та членiв їх сiмей. Здано в експлуатацiю багатоквартирний житловий будинок, цим самим реалiзовано програму з лiквiдацiє черги на житло. Акцiонери заводу, за результатами фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства, отримують щорiчно дивiденди.

 

0

Your basket empty

Please make your first purchase

Place an order